Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Япурай

Жаз болса жарqырыgан кöлдіn беті-ай
Кöгеріп кöрінеді, япур-ай, алыс шеті-ай
Дірілдеп толqын басqан мöлдір суын-ай
Шайqайды жас баладай, япур-ай, желді? лебі-ей
Алтын бу айна? кöлдіn бетін жабар-ай
Аq сäуле кöктен тöніп, япур-ай, маржан та?ар-ай
Есіме аq сäулемді алgан кезде-ай
Аq моншаq жылт-жылт етіп, япур-ай, жерге тамар-ай Жалgан-оу Аq моншаq жылт-жылт етіп, япур-ай, жерге тамар-ай.


Комментировать